Kurumumuzda profesyonel olarak görev yapan birbirinden değerli;
İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi ile hizmet veriyoruz!

 • İş Güvenliği Uzmanı
 • İşyeri Hekimi
 • İşyeri Hemşiresi
 • Risk Analizleri
 • Acil Durum Planları
 • Yangın Risk Analizi
 • Yangın Söndürme Tatbikatı
 • Patlamadan Korunma Dokümanı
 • Periyodik Muayeneler
 • Ortam Ölçümleri
 • Mobil Sağlık Hizmeti
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7 ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri  6331 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile tanımlanmıştır.

iş güvenliği uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında işyeri ortam gözetimi yapar ve çalışma prosedürünü analiz eder, iş yerlerinde güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili yapılması gereken düzenlemeleri tespit eder, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunurlar.

OSGB bünyesinde bulunan alanında uzman ve nitelikli iş güvenliği uzmanı; çalışanların eğitimini, çalışma güvenliğini ve her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenler, sevk ve idare eder.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetini Talep Edin!

Tehlike Sınıfınız

çalışma ortamının gözetimi ile çalışanın sağlık gözetiminin bileşkesi olan iş sağlığı gözetimini yapmak işyeri hekiminin sorumluluğundadır. Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla mesleki etkilenmeleri önlemeye yönelik yapılan tıbbi muayene ve tetkikleri ile bağışıklamayı, tüm çalışmaların kayıt altına alınmasını, değerlendirilmesini ve bildirimini de içeren sağlığı koruyucu tüm çalışmalar, ilkyardım, acil tedavi, rehabilitasyon ve sağlığı geliştirme bu kavramın içindedir.

Bir çalışanın iş ortamının gözetimi, işe giriş, periyodik, portör ya da işe dönüş muayenelerinin yapılması, çalışanların ortamdaki riskler ve bunlara yönelik sağlık gözetimi konusunda bilgilendirilmesi, bağışıklama çalışmaları, genel hijyen koşularının izlenmesi, yıllık çalışma planının hazırlanması, bir önceki yılın yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması, sağlık kayıtlarının kişilik hakları çerçevesinde kilit altına alınması, iş kazası ya da meslek hastalığı veya şüphesi durumunda olayın/olgunun analizi, İSG kurullarına katılma ve çalışmalarında aktif rol alma, sağlık ve güvenlik eğitimlerine katılma, gerekli durumlarda yer ya da iş değişikliği önerisinde bulunma ve yine gerekli durumlarda mesleki rehabilitasyon çalışmalarına katılma iş sağlığı gözetimi kavramının içinde değerlendirilmelidir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu; işverenlere, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda iş yerlerinde işyeri hekimi hizmeti sağlamak kanuni zorunluluktur. İşverenler, iş yerinde belirlenen kriterlere uygun işyeri hekimi bulundurmamaları halinde OSGB’lerden iş yeri hekimliği hizmetleri alabilirler.

İşyeri Hekimi Hizmetini Talep Edin!

Tehlike Sınıfınız

İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin önemli bir paydaşı olan Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) bir işyerinde çalışan personellerin sağlık standartlarının yükseltilmesi noktasında kritik role sahiptir.
Her çalışan, kendi sağlık standartlarının güvence altına alındığı bir organizasyonda çalışmak ister. Bu yaklaşım, işverenin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasının ötesinde, personellerinin kuruma bağlılık ve mutluluk ve verimlilikleri üzerinde de olumlu değişimleri beraberinde getirmektedir.

İşyeri Hemşiresi Hizmetini Talep Edin!

Tehlike Sınıfınız

İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını işletme esaslarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmekteyiz.
Risk Analizi iş kazası önlemenin, tedbir almanın ve iş güvenliği kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 ile resmi bir kimliğe kavuşan kavram İş Sağlığı ve Güvenliği kavramının da temel taşlarından biridir.

Risk Değerlendirme Hizmetini Talep Edin!

Tehlike Sınıfınız

Acil Durum Planlaması insanların toplu biçimde bir arada bulunduğu ve zamanlarının büyük bölümün geçirdiği işyerleri için hayati önem arz eden bir konudur.
Firmamız Acil Durum Planlaması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Acil Durum Planı ve Tahliye Tatbikatı Hizmetini Talep Edin!

Tehlike Sınıfınız

Başta ülkemizde olmak üzere gelişmiş tüm ülkelerde yapılan istatistikler gösteriyor ki, yangınların en büyük nedenleri insanlarımızın kişisel hataları ve ihmallerinden meydana geldiği görülmektedir.

Yangın güvenliği; önleme, korunma ve söndürme ana başlıklarından oluşan bilimsel ve teknolojik çalışmaların bütünüdür. Bu çalışmalardan önleme ve korunma, yangın öncesinde yapılan “proaktif” özellik olup, söndürme ise yangın çıktıktan sonra yapılan “reaktif “ özelliktedir.

Her şirketin uygun ve yetkin yangın önleme tedbirleriyle yangınların önlenebileceğine inanıyoruz. Deneyimli yangın eğitim uzmanlarımızın bilgi ve tecrübeleri ile işletmenizin yangın risk analizi ve değerlendirilmeleri yapılıp sizin için en uygun yangın danışmanlığı hizmeti verilecektir.

Yangın Risk Analizini Talep Edin!

Tehlike Sınıfınız

Yangın Söndürme Tatbikatı’nın Amacı: Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin; Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tatbikatlarıyla bina – tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

Yangın Eğitimi ve Yangın Söndürme Tatbikatını Talep Edin!

Tehlike Sınıfınız

Medya organlarında hemen her gün bir işyerinde gerçekleşen patlama veya yangın haberlerini görmekteyiz. Gerek patlama ve gerekse de yangınlar işyerlerinde üretimin kısmen veya tamamen durmasına, çalışanların işini yitirmesine neden olmaktadır. Çalışanların ölüm veya yaralanmalarına da neden olan bu olaylar önemli bir ülke sorunudur. Bu bakımdan İSG mevzuatımızda da işyerlerinde olası bir patlamanın/yangının önüne geçebilmek adına ciddi düzenlemeler yapılmıştır.

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ile 6331 sayılı yasa kapsamında olan ve herhangi bir bölümünde patlama olasılığı bulunan işyerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

TS EN 60079-10-1:2009 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Patlayıcı gaz atmosferler ve TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler göre hesaplama yöntemleri ve bakanlığın istediği Patlamadan Korunma Dokümanı içeriğini hazırlıyoruz.

Patlamadan Korunma Dokümanı Talep Edin!

Tehlike Sınıfınız

iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” çerçevesinde iş yerlerindeki tüm iş ekipmanlarının; basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, elektrik tesisatının periyodik kontrolü yapılmalıdır. Periyodik kontrolü yapılmayan iş ekipmanları çalıştırılamaz.

Basınçlı Kap, Tesisat ve Ekipman Periyodik Kontrolleri

 • Kazanların Periyodik Kontrolleri
 • (Katı, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kazanlar)
 • Kompresör Periyodik Kontrolleri
 • Hava Tankları Periyodik Kontrolleri
 • Basınç Altında Çalışan gaz ve Sıvı Tankların Periyodik Kontrolleri
 • Yemek Pişirme Kazanlarının Periyodik Kontrolleri
 • Genleşme Tankı ve Hidrofor Tankının Periyodik Kontrolleri
 • Boyler, Otoklav ve Kombi Periyodik Kontrolleri
 • Emniyet Ventillerinin Periyodik Kontrolleri
 • Buhar Jeneratörlerinin Periyodik Kontrolleri

Kaldırma / İletme Makine ve Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

 • Vinçlerin Periyodik Kontrolleri
 • Forklift Periyodik Kontrolleri
 • Platform Periyodik Kontrolleri
 • Kule Vinç Periyodik Kontrolleri
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri
 • Yük Ve İnsan Asansörlerinin Periyodik Kontrolleri
 • Cephe Asansörü Periyodik Kontrolleri
 • Caraskal Periyodik Kontrolleri
 • Araç Lifti Periyodik Kontrolleri
 • Yürüyen Bant ve Merdivenlerin Periyodik Kontrolleri
 • Konveyör Ve Bant Sistemlerinin Periyodik Kontrolleri
 • Teleferik ve telesiyej Sistemlerinin Periyodik Kontrolleri

Elektrik Tesisatı, Ekipman Ve Tesisatların Periyodik Kontrolleri

 • Elektrik Tesisatı Uygunluk Değerlendirmeleri
 • Topraklama Tesisatının Ölçümü ve Periyodik Kontrolleri
 • Paratoner Tesisatının Ölçümü ve Periyodik Kontrolleri
 • Aydınlatma Tesisatının Ölçümü ve Periyodik Kontrolleri
 • Gövde Koruma Topraklaması
 • Elektrik Panosu Ölçümleri ve Periyodik Kontrolleri
 • Kuvvetli Akım Tesisatının Ölçümü ve Periyodik Kontrolleri
 • Pano Ve İşletme Topraklaması
 • Katodik Koruma Testleri ve Periyodik Kontrolleri
 • JeneratörPeriyodik Kontrolleri
 • Akümülatör ve Transformatör Periyodik Kontrolleri

İş Makineleri Periyodik Kontrolleri

 • Çekici, Çekici Dozer Periyodik Kontrolleri
 • Kazıcı, Kazıcı Yükleyici Periyodik Kontrolleri
 • Skreyper, Greyder Periyodik Kontrolleri
 • Silindir, Beton Pompası Periyodik Kontrolleri
 • Fore Kazık, Ekskavatör Periyodik Kontrolleri
 • Kırıcı, Delici Periyodik Kontrolleri
 • Finisher, Sondaj Periyodik Kontrolleri
 • Araç Üstü Kompresör Periyodik Kontrolleri

 Tesisat Periyodik Kontrolleri

 • Basınçlı Boru Tesisatları Periyodik Kontrolleri
 • Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolleri
 • Yangın Tesisatı ve Hortumların Periyodik Kontrolleri
 • Motopompların Periyodik Kontrolleri
 • Kimyevi Madde Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Tezgah Ve Üretimde Kullanılan Makine Periyodik Kontrollerimiz

Dişli Taşlama Erozyon Tezgahları
Dişli Açmalar Matkap Tezgahları
CNC İşleme Tezgahları Kaynak Makinaları
Torna Tezgahları Ölçme Kontrol Tezgahları
Freze Tezgahları Presler
Planya Tezgahları Saç İşleme Makina ve Tezgahları
Taşlama Tezgahları Ağaç İşleme Makina ve Tezgahları
Bohrwerk Tezgahları

 İskele Periyodik Kontrolleri

 • Yapı İskelelerinin (Cephe İskeleleri) Periyodik Kontrolleri
 • Seyyar İskelelerin Periyodik Kontrolleri
 • Kalıp İskelelerin Periyodik Kontrolleri
 • Ahşap İskelelerin Periyodik Kontrolleri

  Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri

 • Doğalgazlı Kazan Daireleri
 • Sıvı Yakıtlı Kazan Daireleri
 • Katı Yakıtlı Kazan Daireleri
 • Konut Kazan Daireleri
 • İşyeri Kazan Daireleri
 • Baca Uygunluk Kontrolleri

  Tahribatsız Muayene Yöntemleri İle Gerçekleştirilen Periyodik Kontroller

 • Tahribatsız Muayene Hizmetleri
 • Görsel Muayene
 • Sıvı Penetrant Muayenesi
 • Manyetik Parçacık Muayenesi
 • Ultrasonik Muayene
 • Radyografik Muayene

* çözüm ortaklarımız tarafından verilmektedir.

Periyodik Muayene ve Kontrol Hizmetini Talep Edin!

Tehlike Sınıfınız

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, iş yerinde işçilerin sağlığına zarar verebilecek tüm riskleri tespit etmekle yükümlüdür. işyeri ortam ölçümleri, çalışma ortamında işçilerin sağlığına zarar verebilecek etkenlerin tespit edilmesini sağlar.

Gürültü, toz, titreşim, ışık şiddeti bu zararlı etkenlerden yalnızca birkaçı. iş sağlığının korunabilmesi amacı ile ortam ölçümleri işyeri tarafından düzenli olarak yaptırılmalıdır.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Kişisel toz maruziyeti ölçümü
 • Kişisel titreşim maruziyeti ölçümü
 • Kişisel gürültü maruziyeti ölçümü
 • Kişisel kimyasal maruziyeti ölçümü


işyeri ortam ölçüm ve kontrolleri

işyeri ortam ölçümleri yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılabilir. işyeri ortam ölçümleri konusunda derin bilgi birikimine ve saha tecrübesine sahip kurumumuzdan hizmet almak isterseniz aşağıdan bize ulaşarak teklif alabilirsiniz.

    İş Hijyeni Ölçüm ve Kontrolleri

 • Termal Konfor Ölçümleri
 • Aydınlatma Kontrolleri
 • Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • Solunabilir Toz Ölçümü
 • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
 • Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi

* çözüm ortaklarımız tarafından verilmektedir.

İşyeri Ortam Ölçümleri Hizmetini Talep Edin!

Tehlike Sınıfınız

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri gereği, iş yerlerinde, çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık muayenelerinin kayıtları işe giriş ile birlikte periyodik olarak yenilenmesi ve işin türüne göre belli süreler boyunca saklanması yasal bir zorunluluktur.

(1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

* çözüm ortaklarımız tarafından verilmektedir.

Mobil Sağlık Hizmetini Talep Edin!

Tehlike Sınıfınız